แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์ : 0 4405 6385 - 6
Website : https://www.chaiyaphum3.go.th
Email : saraban@chaiyaphum3.go.th
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

190

จำนวนโรงเรียน

More info

24032

จำนวนนักเรียน

More info

2187

บุคลากรในสถานศึกษา

More info

75

บุคลากรในสำนักงาน

More info
แผนขับเคลื่อนนโยบายการบริหารศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ที่
รหัสโรงเรียน
ชื่อโรงเรียน
อำเภอ
จังหวัด
ที่ตั้ง
จำนวนนักเรียน
ขนาดโรงเรียน
แผนขับเคลื่อนนโยบาย
หมายเหตุ
1 1036100132 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) จัตุรัส ชัยภูมิ 121 กลาง รายละเอียด

2 1036100133 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) จัตุรัส ชัยภูมิ 42 เล็ก รายละเอียด

3 1036100134 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) จัตุรัส ชัยภูมิ 99 เล็ก รายละเอียด

4 1036100135 บ้านร่วมมิตร จัตุรัส ชัยภูมิ 24 เล็ก รายละเอียด

5 1036100136 บ้านท่าแตง จัตุรัส ชัยภูมิ 36 เล็ก รายละเอียด

6 1036100137 บ้านเดื่อ จัตุรัส ชัยภูมิ 79 เล็ก รายละเอียด

7 1036100138 บ้านสำโรงโคก จัตุรัส ชัยภูมิ 65 เล็ก รายละเอียด

8 1036100104 จัตุรัสวิทยานุกูล จัตุรัส ชัยภูมิ 744 ใหญ่ รายละเอียด

9 1036100105 บ้านมะเกลือโนนทอง จัตุรัส ชัยภูมิ 202 กลาง รายละเอียด

10 1036100107 บ้านหลุบงิ้ว จัตุรัส ชัยภูมิ 42 เล็ก รายละเอียด

11 1036100152 บ้านสระสี่เหลี่ยม จัตุรัส ชัยภูมิ 123 กลาง รายละเอียด

12 1036100153 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา จัตุรัส ชัยภูมิ 57 เล็ก รายละเอียด

13 1036100139 บ้านขามราษฎร์นุกูล จัตุรัส ชัยภูมิ 82 เล็ก รายละเอียด

14 1036100140 บ้านโนนคร้อ จัตุรัส ชัยภูมิ 130 กลาง รายละเอียด

15 1036100141 บ้านใหม่นาดี จัตุรัส ชัยภูมิ 51 เล็ก รายละเอียด

16 1036100143 บ้านนา จัตุรัส ชัยภูมิ 34 เล็ก รายละเอียด

17 1036100144 บ้านหนองลูกช้าง จัตุรัส ชัยภูมิ 44 เล็ก รายละเอียด

18 1036100145 บ้านงิ้ว จัตุรัส ชัยภูมิ 133 กลาง รายละเอียด

19 1036100112 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) จัตุรัส ชัยภูมิ 304 กลาง รายละเอียด

โรงเรียนหลักที่มีโรงเรียนอื่นมาเรียนรวมทุกชั้นเรียน

20 1036100113 บ้านห้วยยาง จัตุรัส ชัยภูมิ 54 เล็ก รายละเอียด

21 1036100114 บ้านหนองหญ้าข้าวนก จัตุรัส ชัยภูมิ 94 เล็ก รายละเอียด

22 1036100115 บ้านดอนละนาม จัตุรัส ชัยภูมิ 38 เล็ก

โรงเรียนที่นำนักเรียนไปเรียนรวมทุกชั้นเรียน

23 1036100116 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) จัตุรัส ชัยภูมิ 220 กลาง รายละเอียด

24 1036100117 กันกงบ้านลี่สามัคคี จัตุรัส ชัยภูมิ 48 เล็ก รายละเอียด

25 1036100118 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) จัตุรัส ชัยภูมิ 85 เล็ก รายละเอียด

26 1036100119 บ้านส้มป่อย จัตุรัส ชัยภูมิ 192 กลาง รายละเอียด

27 1036100121 บ้านโนนเชือก จัตุรัส ชัยภูมิ 174 กลาง รายละเอียด

28 1036100122 บ้านหนองม่วง จัตุรัส ชัยภูมิ 150 กลาง รายละเอียด

29 1036100125 บ้านห้วยบง จัตุรัส ชัยภูมิ 59 เล็ก รายละเอียด

30 1036100126 บ้านห้วย จัตุรัส ชัยภูมิ 20 เล็ก รายละเอียด

31 1036100127 บ้านหนองโดน จัตุรัส ชัยภูมิ 30 เล็ก รายละเอียด

32 1036100128 บ้านยางเครือ จัตุรัส ชัยภูมิ 11 เล็ก รายละเอียด

33 1036100129 บ้านร้านหญ้า จัตุรัส ชัยภูมิ 81 เล็ก รายละเอียด

34 1036100130 บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) จัตุรัส ชัยภูมิ 38 เล็ก รายละเอียด

35 1036100131 บ้านโนนฝาย จัตุรัส ชัยภูมิ 50 เล็ก รายละเอียด

36 1036100147 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) จัตุรัส ชัยภูมิ 224 กลาง รายละเอียด

37 1036100148 บ้านหนองลุมพุก จัตุรัส ชัยภูมิ 204 กลาง รายละเอียด

38 1036100149 บ้านโสกรวกหนองซึก จัตุรัส ชัยภูมิ 79 เล็ก รายละเอียด

39 1036100150 บ้านหนองโสน จัตุรัส ชัยภูมิ 60 เล็ก รายละเอียด

40 1036100151 บ้านทามจาน จัตุรัส ชัยภูมิ 25 เล็ก รายละเอียด

41 1036100120 ชุมชนบัวบานสามัคคี จัตุรัส ชัยภูมิ 367 กลาง รายละเอียด

42 1036100123 บ้านโคกโต่งโต้น จัตุรัส ชัยภูมิ 105 เล็ก รายละเอียด

43 1036100108 บ้านหนองบัวใหญ่ จัตุรัส ชัยภูมิ 293 กลาง รายละเอียด

44 1036100109 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) จัตุรัส ชัยภูมิ 54 เล็ก รายละเอียด

45 1036100110 บ้านหนองไผ่ล้อม จัตุรัส ชัยภูมิ 100 เล็ก รายละเอียด

46 1036100111 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) จัตุรัส ชัยภูมิ 32 เล็ก รายละเอียด

47 1036100157 บ้านเกาะมะนาว บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 162 กลาง รายละเอียด

48 1036100158 จอมแก้ววิทยา บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 92 เล็ก รายละเอียด

49 1036100186 โคกเพชรวิทยาคาร บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 203 กลาง รายละเอียด

50 1036100190 โคกสำราญราษฎร์อำนวย บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 24 เล็ก รายละเอียด

51 1036100191 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 81 เล็ก รายละเอียด

52 1036100192 บ้านซับยาง บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 38 เล็ก รายละเอียด

53 1036100189 บ้านหนองตะครอง บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 54 เล็ก รายละเอียด

54 1036100185 ปากจาบวิทยา บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 165 กลาง รายละเอียด

55 1036100183 บ้านโคกสะอาด บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 44 เล็ก รายละเอียด

56 1036100184 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 84 เล็ก รายละเอียด

โรงเรียนหลักที่มีโรงเรียนอื่นมาเรียนรวมทุกชั้นเรียน

57 1036100187 บ้านโปร่งมีชัย บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 1 เล็ก

โรงเรียนที่นำนักเรียนไปเรียนรวมทุกชั้นเรียน

58 1036100188 บ้านกุดตาลาด บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 20 เล็ก รายละเอียด

59 1036100182 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 150 กลาง รายละเอียด

60 1036100155 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 77 เล็ก รายละเอียด

61 1036100156 บ้านหนองตะไก้ บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 145 กลาง รายละเอียด

62 1036100154 ชุมชนชวนวิทยา บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 413 กลาง รายละเอียด

63 1036100159 บ้านเสลาประชารัฐ บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 56 เล็ก รายละเอียด

64 1036100160 หินตั้งพิทยากร บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 18 เล็ก รายละเอียด

65 1036100161 บ้านห้วยทราย บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 114 เล็ก รายละเอียด

66 1036100169 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 126 กลาง รายละเอียด

67 1036100170 บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 98 เล็ก รายละเอียด

68 1036100171 วังกะอาม บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 18 เล็ก รายละเอียด

69 1036100173 บ้านหนองอีหล่อ บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 23 เล็ก รายละเอียด

70 1036100181 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 58 เล็ก รายละเอียด

71 1036100167 บ้านกลอยสามัคคี บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 38 เล็ก รายละเอียด

72 1036100168 หนองกกสามัคคี บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 34 เล็ก รายละเอียด

73 1036100162 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 455 กลาง รายละเอียด

74 1036100163 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 201 กลาง รายละเอียด

75 1036100164 บ้านหนองผักแว่น บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 35 เล็ก รายละเอียด

76 1036100165 บ้านทองคำพิงวิทยา บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 32 เล็ก รายละเอียด

77 1036100166 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 25 เล็ก รายละเอียด

78 1036100175 หัวสระวิทยา บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 160 กลาง รายละเอียด

79 1036100176 เขาดินพิทยารักษ์ บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 90 เล็ก รายละเอียด

80 1036100177 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 85 เล็ก รายละเอียด

81 1036100180 บ้านหนองดง บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 40 เล็ก รายละเอียด

82 1036100178 หนองประดู่วิทยา บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 73 เล็ก รายละเอียด

83 1036100179 บ้านโคกแสว บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 37 เล็ก รายละเอียด

84 1036100251 บ้านละหานค่าย หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 61 เล็ก รายละเอียด

85 1036100252 บ้านตะลอมไผ่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 92 เล็ก รายละเอียด

86 1036100253 บ้านหนองจาน หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 45 เล็ก รายละเอียด

87 1036100255 บ้านโคกสะอาด หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 132 กลาง รายละเอียด

88 1036100257 โป่งขุนเพชร หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 130 กลาง รายละเอียด

89 1036100259 บ้านดอนกอก หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 96 เล็ก รายละเอียด

90 1036100258 บ้านวังตะเฆ่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 439 กลาง รายละเอียด

91 1036100260 บ้านวังกะทะ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 248 กลาง รายละเอียด

92 1036100261 บ้านหัวสะพาน หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 127 กลาง รายละเอียด

93 1036100262 บ้านวังอ้ายจีด หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 180 กลาง รายละเอียด

94 1036100263 บ้านสำนักตูมกา หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 145 กลาง รายละเอียด

95 1036100264 บ้านท่าโป่ง หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 870 ใหญ่ รายละเอียด

96 1036100265 บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 46 เล็ก รายละเอียด

97 1036100267 บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 63 เล็ก รายละเอียด

98 1036100268 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 31 เล็ก รายละเอียด

99 1036100250 บ้านท่าศิลา หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 0 เล็ก

นักเรียนเป็น 0

100 1036100247 บ้านหนองตานา หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 116 เล็ก รายละเอียด

101 1036100248 บ้านโสกปลาดุก หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 227 กลาง รายละเอียด

102 1036100249 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 83 เล็ก รายละเอียด

103 1036100244 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 156 กลาง รายละเอียด

104 1036100245 บ้านหัวหนอง หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 34 เล็ก รายละเอียด

105 1036100246 บ้านปากค่ายช่องแมว หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 32 เล็ก รายละเอียด

106 1036100254 บ้านหนองโจด หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 216 กลาง รายละเอียด

107 1036100269 ชุมชนบ้านห้วยแย้ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 357 กลาง รายละเอียด

108 1036100270 บ้านหนองกองแก้ว หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 53 เล็ก รายละเอียด

109 1036100271 บ้านห้วยยางดี หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 64 เล็ก รายละเอียด

110 1036100272 บ้านห้วยไฮ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 23 เล็ก รายละเอียด

111 1036100273 บ้านแจ้งใหญ่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 85 เล็ก รายละเอียด

112 1036100274 บ้านใหม่สามัคคี หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 54 เล็ก รายละเอียด

113 1036100243 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ เทพสถิต ชัยภูมิ 45 เล็ก รายละเอียด

114 1036100228 บ้านน้ำลาด เทพสถิต ชัยภูมิ 89 เล็ก รายละเอียด

115 1036100233 บ้านนาประชาสัมพันธ์ เทพสถิต ชัยภูมิ 354 กลาง รายละเอียด

116 1036100234 บ้านวังตาท้าว เทพสถิต ชัยภูมิ 211 กลาง รายละเอียด

117 1036100235 บ้านเสลี่ยงทอง เทพสถิต ชัยภูมิ 118 เล็ก รายละเอียด

118 1036100236 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ เทพสถิต ชัยภูมิ 227 กลาง รายละเอียด

119 1036100240 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย เทพสถิต ชัยภูมิ 18 เล็ก รายละเอียด

120 1036100241 หินฝนวิทยาคม เทพสถิต ชัยภูมิ 117 เล็ก รายละเอียด

121 1036100242 บ้านโคกสะอาด เทพสถิต ชัยภูมิ 89 เล็ก รายละเอียด

122 1036100239 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) เทพสถิต ชัยภูมิ 43 เล็ก รายละเอียด

123 1036100213 บ้านวังอ้ายคง เทพสถิต ชัยภูมิ 206 กลาง รายละเอียด

124 1036100218 วังใหม่พัฒนา เทพสถิต ชัยภูมิ 255 กลาง รายละเอียด

125 1036100237 บ้านวังตาเทพ เทพสถิต ชัยภูมิ 120 กลาง รายละเอียด

126 1036100238 วังโพธิ์สว่างศิลป์ เทพสถิต ชัยภูมิ 59 เล็ก รายละเอียด

127 1036100212 บ้านไร่พัฒนา เทพสถิต ชัยภูมิ 403 กลาง รายละเอียด

128 1036100214 บ้านโคกกระเบื้องไห เทพสถิต ชัยภูมิ 80 เล็ก รายละเอียด

129 1036100215 บ้านหนองใหญ่ เทพสถิต ชัยภูมิ 80 เล็ก รายละเอียด

130 1036100216 บ้านโนนสำราญ เทพสถิต ชัยภูมิ 78 เล็ก รายละเอียด

131 1036100217 บ้านโนนสวรรค์ เทพสถิต ชัยภูมิ 59 เล็ก รายละเอียด

132 1036100222 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ เทพสถิต ชัยภูมิ 58 เล็ก รายละเอียด

133 1036100232 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน เทพสถิต ชัยภูมิ 96 เล็ก รายละเอียด

134 1036100223 บ้านสะพานหิน เทพสถิต ชัยภูมิ 190 กลาง รายละเอียด

135 1036100224 บ้านโป่งนกพิทยา เทพสถิต ชัยภูมิ 196 กลาง รายละเอียด

136 1036100225 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา เทพสถิต ชัยภูมิ 164 กลาง รายละเอียด

137 1036100226 บ้านสะพานยาว เทพสถิต ชัยภูมิ 249 กลาง รายละเอียด

138 1036100227 บ้านศิลาทอง เทพสถิต ชัยภูมิ 153 กลาง รายละเอียด

139 1036100229 บ้านบุ่งเวียนวิทยา เทพสถิต ชัยภูมิ 62 เล็ก รายละเอียด

140 1036100230 บ้านไทรงาม เทพสถิต ชัยภูมิ 93 เล็ก รายละเอียด

141 1036100231 ซับมงคลวิทยา เทพสถิต ชัยภูมิ 170 กลาง รายละเอียด

142 1036100199 บ้านวังมน เทพสถิต ชัยภูมิ 80 เล็ก รายละเอียด

143 1036100200 ซับถาวรพัฒนา เทพสถิต ชัยภูมิ 56 เล็ก รายละเอียด

144 1036100207 บ้านโคกไค เทพสถิต ชัยภูมิ 79 เล็ก รายละเอียด

145 1036100209 บ้านยางเกี่ยวแฝก เทพสถิต ชัยภูมิ 326 กลาง รายละเอียด

146 1036100211 บ้านซับหมี เทพสถิต ชัยภูมิ 143 กลาง รายละเอียด

147 1036100201 บ้านห้วยเกตุ เทพสถิต ชัยภูมิ 102 เล็ก รายละเอียด

148 1036100221 บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี เทพสถิต ชัยภูมิ 0 เล็ก

นักเรียนเป็น 0

149 1036100202 อนุบาลเทพสถิต เทพสถิต ชัยภูมิ 893 ใหญ่ รายละเอียด

150 1036100204 บ้านดงลาน เทพสถิต ชัยภูมิ 65 เล็ก รายละเอียด

151 1036100205 บ้านช่องสำราญ เทพสถิต ชัยภูมิ 50 เล็ก รายละเอียด

152 1036100206 บ้านซับไทร เทพสถิต ชัยภูมิ 49 เล็ก รายละเอียด

153 1036100219 บ้านยางเตี้ยโคกรัง เทพสถิต ชัยภูมิ 275 กลาง รายละเอียด

154 1036100220 บ้านประดู่งาม เทพสถิต ชัยภูมิ 55 เล็ก รายละเอียด

155 1036100193 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ 380 กลาง รายละเอียด

156 1036100194 บ้านหนองจะบก เทพสถิต ชัยภูมิ 65 เล็ก รายละเอียด

157 1036100195 บ้านโนนมะกอกงาม เทพสถิต ชัยภูมิ 75 เล็ก รายละเอียด

158 1036100196 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ เทพสถิต ชัยภูมิ 315 กลาง รายละเอียด

159 1036100198 บ้านวังคมคาย เทพสถิต ชัยภูมิ 121 กลาง รายละเอียด

160 1036100736 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล เนินสง่า ชัยภูมิ 209 กลาง รายละเอียด

161 1036100738 บ้านหนองดินดำ เนินสง่า ชัยภูมิ 113 เล็ก รายละเอียด

162 1036100739 บ้านขี้เหล็ก เนินสง่า ชัยภูมิ 153 กลาง รายละเอียด

163 1036100732 บ้านหนองขาม เนินสง่า ชัยภูมิ 67 เล็ก รายละเอียด

164 1036100733 บ้านหนองแขม เนินสง่า ชัยภูมิ 38 เล็ก รายละเอียด

165 1036100734 บ้านโกรกกุลา เนินสง่า ชัยภูมิ 69 เล็ก รายละเอียด

166 1036100735 บ้านสามหลักพัฒนา เนินสง่า ชัยภูมิ 25 เล็ก รายละเอียด

167 1036100731 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร เนินสง่า ชัยภูมิ 173 กลาง รายละเอียด

168 1036100727 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี เนินสง่า ชัยภูมิ 154 กลาง รายละเอียด

169 1036100728 รังงามวิทยา เนินสง่า ชัยภูมิ 101 เล็ก รายละเอียด

170 1036100729 บ้านหนองตอ เนินสง่า ชัยภูมิ 66 เล็ก รายละเอียด

171 1036100730 ดอนเปล้าศึกษา เนินสง่า ชัยภูมิ 37 เล็ก รายละเอียด

172 1036100726 บ้านโสกคร้อ เนินสง่า ชัยภูมิ 48 เล็ก รายละเอียด

173 1036100724 บ้านหนองผักชี เนินสง่า ชัยภูมิ 131 กลาง รายละเอียด

174 1036100725 บ้านบะเสียว เนินสง่า ชัยภูมิ 56 เล็ก รายละเอียด

175 1036100723 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) เนินสง่า ชัยภูมิ 484 กลาง รายละเอียด

176 1036100748 ซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่ ชัยภูมิ 844 ใหญ่ รายละเอียด

177 1036100751 บ้านซับเจริญสุข ซับใหญ่ ชัยภูมิ 56 เล็ก รายละเอียด

178 1036100752 บ้านวังพง ซับใหญ่ ชัยภูมิ 35 เล็ก รายละเอียด

179 1036100753 บ้านบุฉนวน ซับใหญ่ ชัยภูมิ 171 กลาง รายละเอียด

180 1036100754 บ้านโนนสะอาด ซับใหญ่ ชัยภูมิ 26 เล็ก รายละเอียด

181 1036100755 บ้านตลุกคูณพัฒนา ซับใหญ่ ชัยภูมิ 111 เล็ก รายละเอียด

182 1036100742 บ้านเขื่อนลั่น ซับใหญ่ ชัยภูมิ 79 เล็ก รายละเอียด

183 1036100744 บ้านหนองนกเขียน ซับใหญ่ ชัยภูมิ 15 เล็ก รายละเอียด

184 1036100749 บ้านซับใหม่ ซับใหญ่ ชัยภูมิ 125 กลาง รายละเอียด

185 1036100746 บ้านวังกุง ซับใหญ่ ชัยภูมิ 56 เล็ก รายละเอียด

186 1036100747 บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์ ซับใหญ่ ชัยภูมิ 0 เล็ก

นักเรียนเป็น 0

187 1036100740 บ้านท่ากูบ ซับใหญ่ ชัยภูมิ 216 กลาง รายละเอียด

188 1036100741 บ้านโป่งเกต ซับใหญ่ ชัยภูมิ 34 เล็ก รายละเอียด

189 1036100743 บ้านวังขอนสัก ซับใหญ่ ชัยภูมิ 56 เล็ก รายละเอียด

190 1036100745 บ้านท่าชวน ซับใหญ่ ชัยภูมิ 0 เล็ก

นักเรียนเป็น 0

หมายเหตุ : ขนาดโรงเรียนจำแนกตามเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา อ้างถึงหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04009/ว2824 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

พื้นที่บริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ที่ อำเภอ จำนวนโรงเรียน
1 จัตุรัส 46
2 บำเหน็จณรงค์ 37
3 หนองบัวระเหว 29
4 เทพสถิต 47
5 เนินสง่า 16
6 ซับใหญ่ 15
ขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2566
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน
ไม่มีนักเรียน 0 คน 4
ขนาดเล็ก 1 – 119 คน 123
ขนาดกลาง 120 – 719 คน 63
ขนาดใหญ่ 720 – 1679 คน 4
ขนาดใหญ่พิเศษ 1680 คน ขึ้นไป 0
เขตบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2567
ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3